Structura

Adunarea generala

Adunarea Generală Adunarea Generală, formată din toţi membrii Asociatiei, este organul suprem de conducere al Asociaţiei. Adunarea Generală a ARBC are următoarele atribuţii:

 • stabilirea strategiei, a obiectivelor generale, a programelor şi proiectelor Asociaţiei;
 • aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 • alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; alegerea Preşedintelui şi Vice-preşedintelui dintre membrii Consiliului Director si revocarea acestora; alegerea şi revocarea cenzorului;
 • infiinţarea de filiale şi sucursale;
 • modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 • excluderea unor membri;
 • dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinatiei bunurilor rămase dupa lichidare;
 • aprobarea cotizaţiilor membrilor

Adunările Generale se desfasoara anual precum si ori de cate ori intervine una din urmatoarele situatii:

 • se impune modificarea statutului sau a actului constitutiv;
 • apar situatii care pun in pericol existenta sau interesele Asociatiei;
 • un număr de cel putin 1/3 din numărul membrilor solicita convocarea Adunarii Generale;
 • intervin orice alte situatii de urgenţă, apreciate ca atare de către Preşedintele Consiliului Director

Consiliul director

Consiliul Director este organul statutar de conducere ce asigură punerea in executare a hotărarilor Adunării Generale.

Consiliul Director este compus din trei membri aleşi prin vot secret de Adunarea Generala dintre reprezentanţii membrilor Asociatiei.

Consiliul Director are urmatoarea structura:

Preşedinte Anca Bidian – CEO KIWI FINANCE
Vice-preşedinte Liviu Andrei – Managing Partner ALLIANCE Finance Broker
Secretar general Valentin Anghel – Owner AVBS CREDIT

Sunt aleşi prin vot secret şi doi membri supleanţi care vor prelua locurile din Comitetul Director rămase vacante pe parcursul exercitării mandatului, dacă va fi cazul.

Membrii supleanti

Irina Chiţu – Director General CREDIT LAND
Dragoş Nichifor  – Director General BAYER CREDIT

Consiliul Director are urmatoarele atributii:

 • prezinta Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei etc.;
 • aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;
 • elaborează regulamentul intern de funcţionare;
 • incheie acte juridice in numele şi pe seama Asociaţiei;
 • poate decide schimbarea sediului Asociaţiei;
 • aprobă cererile de adeziune la Asociaţie.
Share

Comentariile nu sunt permise.